آدرس :

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر،

خیابان وراوینی، پلاک 36

تلفن : 88340922-021

فاکس: 88340338-021

پست الکترونیکی (ایمیل) : info@golbaft.com

وب سایت: www.golbaft.com

 

تلفن :
88340922
ایمیل : info@golbaft.com